Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

 
πινακίδες αναγγελίας κινδύνου           (κ)
πληροφοριακές  (Π)
ρυθμιστικές       (Ρ)
αυτοκιν/δρόμων (Π)
πρόσθετες        (ΠΡ)
πρόληψης πυρκαγιών
σχολικές πινακίδες
ονοματοθεσίας
εργοταξιακή σήμανση
εργοταξιακές    (ΕΡ)
πινακίδες έργων
χάρτες
αξιοθέατα
ιστορικών μνημείων
απαγόρευσης    (ΣΑ)
διάσωσης         (ΣΔ)
εξοπλισμού       (ΣΠΕ)
προειδοποίησης (ΣΠ)
υποχρέωσης      (ΣΥ)
προβολής υπηρεσιών
κατευθυντήριες
καθρέπτες
υλικά οδικής ασφάλειας
διάφορες
 

 

 

 

  information    

 

 πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (κ)

 πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (κ) επεξήγηση

 
K -1α. Επικίνδυνος  αριστερή  στροφή
Κ- 1δ. Επικίνδυνος  δεξιά  στροφή
Κ- 2α. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες   ή   διαδοχικές [συνεχείς] στροφές-η πρώτη
                                           αριστερά.
Κ- 2δ. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες  η    διαδοχικες [συνεχείς] στροφές-η πρώτη
                                                        δεξιά
Κ - 3.  Επικίνδυνη  κατωφέρεια [μέ κλίση οπως η αναγραφόμενη  στην  πινακίδα [π.χ.  10% ]
Κ - 4.  Απότομη  ανωφέρεια [με κλίση οπως η  αναγραφόμενη  στην πινακίδα]
Κ - 5.  Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δυο πλευρές .
Κ- 6α. Επικίνδυνη  στένωση οδοστρώματος μονόπλευρη [ αριστερά ]

Κ- 6δ. Επικίνδυνη  στένωση οδοστρώματος μονόπλευρη [ Δεξιά ]
Κ - 7.  Κινητή Γέφυρα.
Κ - 8.  Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα η όχθη ποταμού
Κ - 9.  Επικίνδυνο ανώμαλο  οδόστρωμα σε κακή κατάσταση με λακουβες

Κ - 10. Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρομα η απότομη κυρτή αλλαγή της κατα  μήκος κλίσης της  οδού.
Κ - 11. Επικίνδυνον κάθετο ρείθρο ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατα μήκος κλίσης της  οδού.
Κ - 12. Ολισθηρόν  οδόστρωμα.
Κ - 13. Επικίνδυνη  εκτίναξη  χαλίκων,[ασύνδετον  αμμοχάλικον].
Κ - 14. Κίνδυνος απο πτώση  βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρομα
Κ - 15. Κίνδυνος  λόγω  διάβασηςς  πεζών.
Κ - 16. Κίνδυνος  λόγω  συχνής  κίνησησεως  παιδιών [Σχολεία,Γήπεδα  κ.λ.π.]
Κ - 19. Κίνδυνος  απο  διέλευση   άγριων  ζώων.
Κ - 20. Κίνδυνος  λόγω  εκτελουμένων  εργασιών  στην οδο.
Κ - 21. Προσοχή , κόμβος ή  θέση  οπου  η  κυκλοφορία  ρυθμίζεται με  τρίχρωμη
                                     φωτεινή  σηματοδότηση.
Κ - 22. Κίνδυνος  λόγω χαμηλής  πτήσης  προσγειουμένων  ή  απογειουμένων
                                                 αεροσκαφών.
Κ - 23. Κίνδυνος  λόγω  συχνού  ισχυρού  εγκαρσίου  ανέμου [π.χ.εξ Αριστερών].
Κ - 24. Προαναγγελία  διπλής  κυκλοφορίας.
Κ - 25. Προσοχή  αλλοι  κίνδυνοι [μη δηλούμενοι  στις  πινακίδες
                                         Κ-1 εως Κ-24].
Κ - 26. Προσοχή  διασταύρωση  οπου  ισχύει η από  δεξιά  προτεραιότητα.
Κ - 27. Διασταύρωση  με  οδό  οι επι της οποιας  κινούμενοι  οφείλουν  να  παραχω-
                                   ρήσουν  προτεραιότητα.
Κ 28α. Διακλάδωση  με  κάθετη  οδό  αριστερά ,  οι επι της οποιας  κινούμενοι  οφείλουν
                                      να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ-28δ. Διακλάδωσις  με  κάθετη  οδό  δεξιά   οι επι της οποίας κινούμενοι   οφείλουν
                               να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ-29α. Διακλάδωσις  με  λοξή οδό  αριστερά ,   οι επι της οποίας κινούμενοι  οφεί-
                         λουν  να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ -29δ. Διακλάδωσις  με  λοξή  οδό  δεξιά , οι επί της οποίας  κινούμενοι   οφείλουν
                                    να  παραχωρήσουν   προτεραιότητα.
Κ - 30. Κυκλικός  κόμβος  ή  πλατεία  με  υποχρεωτική  κυκλική  πορεία.
Κ - 31. Κίνδυνος  λόγω  ισόπεδης  σιδηροδρομικής  διάβασης  με κινητά φράγματα
Κ - 32. Κίνδυνος  λόγω  ισόπεδης  σιδηροδρομικής  διάβασης χωρίς  κινητά φράγματα
.
Κ - 33 ,Κ - 34 ,Κ - 35, Πρόσθετες  επαναληπτικές  πινακίδες  στίς   προσβά
σεις  ισοπέδων 
σιδηροδρομικών  διαβάσεων ή κινητών  γεφυρών  η οποίες δηλώνουν
                                                προσέγγιση σε αυτές.
Κ - 36. Κίνδυνος  λόγω  αμεσης  γειτονίας  ισόπεδης  σιδηροδρομικής  διάβασης
        Χωρίς κινητά φράγματα   μονής  σιδηροδρομικής  γραμμής.
Κ - 37. Κίνδυνος  λόγω  άμεσης  γειτονίας   ισόπεδης   σιδηροδρομικής  διάβασης
             Χωρίς κινητά φράγματα διπλής η πολλαπλής   σιδηροδρομικής  γραμμής.
Κ-38α. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
Κ-38δ. Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά
Κ - 39. Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Κ - 40. Σήραγγα.
 

 

 

οροι χρήσης